Algemene Verordening Gegevensbescherming

B3 bouwadviseurs houdt zich aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

B3 bouwadviseurs is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens.

 

B3 bouwadviseurs verwerkt persoonsgegevens in de eerste plaats ten behoeve van haar

dienstverlening aan opdrachtgevers.

 

Daarnaast worden persoonsgegevens verwerkt in het kader van de bedrijfsvoering, zoals het

uitwerken van opdrachten, beheer van ICT-systemen, administratie, facturering en werven en

selecteren van personeel.

 

De rechtsgrond voor verwerking van persoonsgegevens is in de eerste plaats de overeenkomst

van opdracht die wordt aangegaan met B3 bouwadviseurs, het voldoen aan wettelijke

verplichtingen en de behartiging van de belangen van opdrachtgevers en derden.

 

De grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens in geval van een sollicitatie (op een

vacature, dan wel spontaan) is gebaseerd op toestemming. In geval van een sollicitatie wordt

de sollicitant geacht toestemming te hebben gegeven voor de verwerking van persoonsgegevens.

In dat geval worden de gegevens tot na afloop van de sollicitatieprocedure, dan wel in geval van

een spontane sollicitatie na een half jaar, vernietigd.

 

In alle gevallen waarin de verwerking gebaseerd is op toestemming, kan de toestemming te

allen tijde worden ingetrokken, waarna de gegevens door B3 bouwadviseurs zullen worden

verwijderd.

 

De persoonsgegevens die B3 bouwadviseurs verwerkt zijn:

- Voornamen voluit,

- Achternaam,

- Geboortedatum,

- Adres (woonplaats, postcode, straatnaam, huisnummer),

- Telefoonnummer,

- E-mailadres,

- Burgerservicenummer,

- Nationaliteit,

- Rekeningnummer.

 

B3 bouwadviseurs deelt uw persoonsgegevens niet met derden, tenzij dit naar oordeel van

B3 bouwadviseurs nodig is ten behoeve van één van de verwerkingsdoelen.

Persoonsgegevens van opdrachtgevers kunnen tevens gedeeld worden met door B3 bouwadviseurs

ingeschakelde derden. In die gevallen wordt door B3 bouwadviseurs een geheimhoudingsverplichting

bedongen.

 

Alle medewerkers in dienst van B3 bouwadviseurs zijn gebonden aan een geheimhoudingsverplichting

met betrekking tot de persoonsgegevens en alle vertrouwelijke informatie die hen in het kader van de

kantoorvoering bekend worden van opdrachtgevers en derden.

 

Voor vragen over de verwerking van persoonsgegevens kunt u contact opnemen met de

B3 bouwadviseurs.